21-07-2018 Bestuursvergadering

Breda, 30 juli 2018

Verslag bestuursvergadering 21 juli 2018 bij Patricia en John.

Aanwezig: John en Patricia, Ad en Christien, Patrick en Lisanne, Kees en Dinie, Cindy en Rob.

 

  1. Opening

Kees opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Het verslag van de bestuursvergadering van 1 maart wordt goedgekeurd en door alle bestuursleden ondertekend.

Kees neemt de vergaderpunten door en vraagt of er aanvullingen zijn.

 

  1. Opzegging lidmaatschap

Jan Bollen zegt op als lid en heeft dit via de mail vermeld aan diverse bestuursleden.

Kees vindt dit jammer een lid te verliezen.

 

  1. Mededelingen door Kees

Ronnie heeft mondeling toegezegd eventueel een bestuursfunctie te willen.

Uiteraard dient hij dit nog schriftelijk  te bevestigen.

Kees is voornemens dit opleidingsjaar extra aandacht te besteden aan opleiding van Ronald Janse.

Hierbij moet gedacht worden aan een instructeursspeciality Nitrox en oxigenprovider.

Kees wilt z.s.m. Ronald naar een 2* instructeurniveau begeleiden, daar deze opleidingen nu niet gegeven kunnen worden ivm. het stoppen van Jeroen Theuns en Niek Damen.

Kees wilt hier nog uitgebreid met Ronald van gedachten wisselen.

Kees wilt ook z.s.m. het opleidingspakket overdragen aan Ronald.

Dit houdt in: dat Ronald de diverse banen indeelt, dat hij de aanspreekpersoon wordt bij de IADS en brevetten e.d. gaat aanvragen.

Uiteraard zal Kees hem daar zo goed mogelijk in begeleiden.

 

  1. Duikdata nieuwe seizoen 2018 – 2019

Patrick heeft de definitieve gekozen duikdata ondertekend bij de Gemeente Waalwijk en vastgesteld.

Tevens zijn de data voor de ledenvergadering, theorie- en examenbijeenkomsten bepaald en ook vastgelegd door Cindy.

In ons nieuwe clubgebouw t.w. Gemeenschapshuis The Chump, GerardusMajellastraat 2, 5125 NL HULTEN.

De data zullen in een apart schrijven aan de leden vermeld worden.

De theorietijden zijn vastgesteld van 10.30 – 13.00 uur.

Patrick geeft aan het nieuwe seizoen 2018 – 2019 voorlopig als secretaris te zullen werken.

Wellicht dat in de toekomst een nieuw te vormen bestuur anders wordt.

Patrick  heeft zich officieel schriftelijk aangemeld als bestuurslid.

In de uitnodigingsbrief voor de ledenvergadering zal tevens gevraagd worden of er mensen zich aan willen melden voor een bestuursfunctie.

 

  1. Mededelingen familieweekend

Lisanne geeft uitleg en heeft heel veel positieve reactie gehad.

We hebben er veel zin in en de organisatie verloopt naar wens.

Lisanne stuurt een kostenplaatje.

Patrick geeft aan dat er volgend jaar, los van het 35jarig bestaan, een familieweekend georganiseerd gaat worden, uiteraard o eigen kosten.

De leden voor  de organisatie van het 35jarig bestaan zijn:

Hans Geijs, John Oonincx, Kees, Rob en Ad.

De officiële oprichtingsdatum van de vereniging is: 23 januari 1984.

  1. Financieel verslag

Alle contributies zijn betaald en in de kas bevindt zich een aanzienlijk bedrag.

Er zijn geen kostenoverschrijdingen gemaakt bij de organisatie van de afgelopen bbq.

Er dient een kascontrole plaats te vinden.

Rene van der Linden en Suzanne zullen deze taak op zich nemen.

 

  1. Opleidingsaanbod

Kees neemt met Ronald Janse door welke opleidingen en door wie gegeven gaan worden.

John stopt als opleider van de snorkelaars.

Ad blijft de intro-duikers verzorgen, ook na het beëindigen van zijn bestuursfunctie.

 

  1. Website etc.

Het beheer van de website en het omgaan met sociale media dient een agendapunt te zijn voor de ledenvergadering.

Ook  zal de evaluatie van het familieweekend in de agenda van de ledenvergadering opgenomen worden.

 

  1. Rondvraag

* Patrick vraagt aan Ad of deze nog inzetbaar is voor randactiviteiten na het beëindigen van zijn bestuursfunctie.

* Ad antwoordt hierop de introductieduiken en familieweekend te blijven doen.

* Lisanne geeft aan dat er nog steeds formeel een activiteitencommissie is.

Kees neemt contact op met Donald en komt hierop terug.

John en Rob maken ook deel uit van de activiteitencommissie.

* Christien merkt op dat er een vergaderdata moet worden gepland voor het 35jarig bestaan.

 

  1. Sluiting

Kees dankt iedereen voor hun positieve inbreng en sluit de vergadering.